42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Działanie XIII.1 REACT-EU DLA PRZEDSIĘBIORSTW - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Działanie XIII.1 REACT-EU DLA PRZEDSIĘBIORSTW - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Dla kogo

 

Przedsiębiorstwa MŚP

 

Na co

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na udzielenie wsparcia MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 oraz podniesienia ich konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej. W związku z tym przewiduje się finansowanie zakupu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego), czy specjalistycznego oprogramowania oraz technologii wykorzystujących technikę cyfrową, jak również inwestycji, które będą zwiększać efektywność energetyczną przedsiębiorstw. W celu zachęcenia przedsiębiorców do transformacji cyfrowej i ekologicznej planuje się zastosowanie kryteriów premiujących projekty wykorzystujące rozwiązania w tym zakresie.

Terminy naboru wniosków

Kwiecień – maj 2022

Alokacja

Ok. 50 mln PLN

Poziom dofinansowania

85% kosztów kwalifikowalnych, na tym etapie nie jest znana maksymalna wielkość kosztów kwalifikowalnych.

 

Kryteria oceny - obligatoryjne

1)      Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło nie później niż 1 lipca 2019 roku (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).

2)      Wnioskodawca jest mikro/małym lub średnim przedsiębiorstwem

3)      Realizacja projektu musi mieć miejsce na terenie województwa łódzkiego a wnioskodawca musi posiadać co najmniej od 1 lipca 2019 siedzibę bądź oddział bądź stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego

4)      Planowana we wniosku data zakończenia realizacji projektu nie przekracza 30 września 2023 roku.

5)      Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji dotyczących wsparcia infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych.

6)      Wykonalność finansowa projektu (konieczność zapewnienia finansowania wkładu własnego z tyt. Wydatków kwalifikowalnych a także wkładu własnego w wysokości wydatków niekwalifikowalnych.

7)      Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu oraz wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy.

 

Ocenie podlega:

 

a) czy projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Zaplanowane przedsięwzięcia muszą koncentrować się na wyzwaniach i potrzebach inwestycyjnych MŚP związanych z trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzysy lub z podniesieniem jego konkurencyjności.

 

b) czy spadek obrotów gospodarczych w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19, wyliczony w okresie:

 

1 lipca – 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 lipca – 31 grudnia 2019 r wynosi minimum 30%.

 

Ocena ww. warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających spadek obrotów.

 

 

Kryteria oceny - punktowe

 

 

 

 

 

  1. Status Wnioskodawcy (waga 2 – maks. 6 pkt)

 

Ocenie podlega status MŚP. Punktacja przyznana będzie w zależności od statusu MŚP zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie.

 

PUNKTACJA:

 

3 pkt – wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa

2 pkt – wnioskodawca posiada status małego przedsiębiorstwa

1 pkt – wnioskodawca posiada status średniego przedsiębiorstwa

 

  1. Inwestycja na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego (waga 1, maks. 2 punkty)

 

Ocenie podlega lokalizacja projektu w gminie, dla której poziom wskaźnika przedsiębiorczości (podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności) jest niższy niż średnia wojewódzka, określona dla województwa łódzkiego na podstawie ostatnich dostępnych na dzień ogłoszenia konkursu danych GUS.

 

PUNKTACJA:

 

2 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie niższym niż 70% średniej wojewódzkiej;

1 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie wyższym lub równym 70% średniej wojewódzkiej oraz niższym niż średnia wojewódzka;

0 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie równym lub wyższym niż średnia wojewódzka.

 

  1. Zastosowanie technologii cyfrowych (waga 10 pkt, maks. 10)

 

Ocenie podlega, czy innowacja wdrażana w ramach projektu polega na zastosowaniu technologii cyfrowych. Technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP.

 

 

PUNKTACJA:

 

1        pkt – projekt zakłada zastosowanie technologii cyfrowych

0        pkt – projekt nie zakłada zastosowania technologii cyfrowych

 

 

  1. Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu (waga 10 pkt, maks. 10)

 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca planuje w projekcie działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko polegające m.in. na osiąganiu celów klimatyczno - środowiskowych, tj. skutecznym ograniczaniu zanieczyszczeń, na przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ograniczanie, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling; poprawie jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych; ograniczenie energochłonności; systemowe rozwiązania, które rozwijają sieć ciepła i chłodu oraz wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w jednym procesie.

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej potwierdzających, iż wdrażane w ramach projektu rozwiązania są zgodne z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności oraz mają pozytywny wpływ na środowisko.

 

PUNKTACJA:

 

1 pkt – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności,

0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny poziom oddziaływania na środowisko

 

 

  1. Wpływ projektu na gospodarkę regionu (waga 2, maks. 10)

 

Ocenie podlega, jaki wpływ ma projekt na gospodarkę regionu.

 

PUNKTACJA:

 

5 pkt – dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa łódzkiego,

0 pkt – dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy spoza terenu województwa łódzkiego

 

 


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com